Všeobecné obchodní podmínky

I. Vymezení pojmů

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se považují za všeobecné podmínky zhotovitele č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění. VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, kterým je Jiří Toman - HostWeb, IČO: 03763579, DIČ: CZ8107133848, se sídlem Horova 947, Tišnov, 666 03, Podnikatel Zapsán v živnostenském rejstříku - Úřad příslušný podle §71 odstavec 2 živnostenského zákona: Městský úřad Tišnov (dále jen „zhotovitel“). Bankovní spojení na zhotovitele je: 107-9651420237/0100 Komerční banka, a.s.
 2. Smlouvou je dokument uzavřený mezi objednatelem a zhotovitelem o vytvoření internetové prezentace. Smlouva má elektronickou podobu. Podle povahy věci se za smlouvu považují VOP. Smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena momentem doručení objednávky objednatele ke zhotoviteli a uhrazením ceny díla.
 3. Specifikace internetové prezentace (dále jen „specifikace“) se vztahuje na grafickou a funkční (technickou) specifikaci, kterou si objednatel objednal prostřednictvím hostweb.cz a odeslal zhotoviteli.
 4. Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba uvedená jako objednatel v elektronické objednávce.
 5. Předáním a převzetím internetové prezentace od zhotovitele k objednateli se rozumí instalace internetové prezentace na hostingový server poskytovatele označeného objednatelem.

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je zhotovení internetové prezentace na základě specifikace, kterou si zvolí sám objednatel dle možností a kritérií přímo na hostweb.cz a to konkrétně vyplněním kritérií a výběrem možností přes ikonu „Vybrat design“, tzn. barva, název projektu, logo, výhody, nabídka služeb, kontaktní údaje, fakturační údaje, dodatečné údaje a poznámka.
 2. Internetová prezentace se považuje za správně vytvořenou, je-li v souladu se specifikacemi, které zadal sám objednatel zhotoviteli řádně a včas.
 3. Objednatel se zavazuje zaplatit za internetovou prezentaci cenu stanovenou přímo u jím vybraného produktu, která je uvedena na hostweb.cz

III. Plnění a lhůty

 1. Uzavření smlouvy o vytvoření internetové prezentace. Objednatel sdělí zhotoviteli své požadavky na grafické a technické řešení internetové prezentace. Oznámením požadavků se rozumí elektronická specifikace technického, případně grafického řešení, které si objednatel vybere vyplněním kritérií prostřednictvím ikony „Vybrat design“ a jejich odeslání zhotoviteli. Objednatel se zavazuje do 7 kalendářních dnů od uzavření smlouvy odeslat zhotoviteli veškeré materiály, které požaduje umístit v rámci své internetové prezentace, tzn. zejména všechny texty, obrázky, logo a podobně.
 2. Zhotovitel navrhne grafické řešení internetové prezentace ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Počátkem počítání lhůty je zaplacení díla. Objednatel je povinen dílo od zhotovitele řádně převzít. Předáním díla se rozumí nahrání hotového díla zhotovitelem na webhosting domény přímo objednatele nebo na webhosting domény, který označí objednatel.
 3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny potřebné materiály potřebné k vytvoření internetové prezentace. Zhotovitel je oprávněn odmítnout podklady pro vytvoření internetových prezentací, jejichž obsah je neetický nebo je v rozporu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dodá dílo s obsahem takových materiálů, které ve stanovené lhůtě obdržel od objednatele. V případě nečinnosti objednatele je internetová prezentace považována uplynutím této lhůty za řádně zhotovenou dle smlouvy.
 4. Pokud zhotovitel nedodrží lhůtu pro dodání díla, je objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny díla 10%. Toto neplatí, bylo-li příčinou nedodržení lhůty nesplnění povinnosti ze strany objednatele, tzn. zejména nedostatečná součinnost objednatele nebo vis major, tzn. zásah vyšší moci.
 5. Okamžikem převzetí internetové prezentace (nahrání na doménu objednatele) nebo marného uplynutí 14 denní lhůty přechází vlastnictví díla na objednatele a také přechází na objednatele nebezpečí škody díla.
 6. Objednatel je zejména povinen: převzít objednané dílo, zaplatit za dílo cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti a nepoškozovat dobré obchodní jméno zhotovitele.
 7. Zhotovitel má právo na dodání díla v množství a kvalitě dle požadavků objednatele v závislosti na dodaných materiálech od objednatele zhotoviteli.

IV. Součinnost objednatele a zhotovitele

 1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli řádnou spolupráci při zadávání kritérií grafického řešení internetové prezentace, zejména však je povinen poskytnout veškeré podklady pro tvorbu internetové prezentace, jako jsou texty, grafické podklady, přístupové údaje, fotografie, databáze atp. Podklady přijímá objednatel pouze v elektronické podobě.
 2. Objednatel souhlasem s VOP souhlasí is podmínkami a uzavřením smlouvy o dílo.
V. Cena díla a platební podmínky
 1. Cena díla, resp. cena internetové prezentace je uvedena pevnou částkou přímo na hostweb.cz u produktu, který si objednavatel objednává. Cena je stanovena konečná včetně DPH.
 2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli 100% ceny díla předem, tzn. nejpozději při objednání díla.
 3. Zhotovitel vystaví po uzavření smlouvy nebo po uplynutí 14 denní lhůty daňový doklad, fakturu pro objednatele.

VI. Odpovědnost za vady díla

 1. Odpovědnost za vady se vztahuje výhradně na funkčnost internetové prezentace a je čtyřiadvacet měsíců ode dne jejího předání od zhotovitele objednateli.
 2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku zásahu třetí osoby do díla po jeho předání. Objednatel neodpovídá za vady vzniklé v souvislosti se závadami nebo odstávkami serveru, kde je dílo umístěno bez ohledu na jejich původ.
 3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny jednáním objednatele spočívajícími zejména v nesprávném používání internetové prezentace, nedodržováním VOP nebo neoprávněným zásahem do internetové prezentace přímo objednatelem nebo třetí osobou.
 4. Reklamaci vad je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele neprodleně poté, co je zjistí. Uzná-li zhotovitel, že dílo má vady za které tento odpovídá, je povinen je odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem.

VII. Odpovědnost za škodu

 1. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou jednáním nebo opomenutím jednání objednatele nebo třetích osob, zejména nesprávnou obsluhou internetové prezentace, nedostatečným nastavením hesla bezpečnosti, nedodržením VOP, nebo neoprávněným zásahem do internetové prezentace nebo porušením práv třetích osob. Zhotovitel dále neodpovídá na škodu způsobenou aplikací třetích osob.
 2. Smluvní strany prohlašují, že celková škoda, která může vzniknout z porušení smlouvy nebo platného ustanovení právních předpisů souvisejících s touto smlouvou, nepřesáhne částku odpovídající ceně díla, internetové prezentace.
VIII. Odstoupení od smlouvy
 1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, dostal-li se objednatel do platební neschopnosti nebo, jestliže objednatel svou činností podstatně porušuje smlouvu nebo, pokud objednatel zhotoviteli neposkytl potřebnou součinnost. V těchto případech je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na zhotovení internetové prezentace. Objednatel souhlasí, že v případech, kdy je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, tzn. nákladů na zhotovení internetové prezentace se jako náhrada stanovuje zaplacená záloha.
 2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li zhotovitel bez zavinění objednatele v prodlení podle smlouvy a neučiní nápravu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy.

IX. Práva z duševního vlastnictví a majetková práva

 1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn nakládat se všemi majetkovými právy a právy duševního vlastnictví vztahujícími se na technické a grafické řešení internetové prezentace. Zhotoviteli hlavně náleží práva duševního vlastnictví týkající se grafického vzhledu (design vzhledu internetové prezentace).
 2. Smlouva uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem se vztahuje pouze na jednu internetovou prezentaci. Kopírování internetové prezentace na jiné doménové jméno je možné jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele.

X. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany spolu komunikují zejména elektronicky, případně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (dále jen „pošta“). Smluvní strany mohou komunikovat telefonicky nebo ústně, avšak takto uplatněné nároky nemohou být považovány za řádně uplatněné nároky podle smlouvy. V pochybnostech se má za to, že e-mailová zpráva byla doručena dnem jejího odeslání a poštovní zásilka ode dne jejího řádného doručení respektive uplynutí úložné doby na poště.
 2. Všechny platby dle smlouvy budou uhrazeny na účet zhotovitele uvedený v čl. 1 VOP. Platby podle smlouvy budou považovány za správně zaplacené připsáním částky na účet oprávněné strany.
 3. Smluvní vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí VOP. Ve věcech neupravených VOP se řídí právní vztahy mezi stranami podle českého právního řádu, zejména obchodního zákoníku a Zák. čj. 185/2015 Sb. Autorský zákon.
 4. Smluvní strany se dohodly, že pro účely smluvního vztahu se považují všechny informace, které si strany navzájem vyměnily jako důvěrné, zejména informace obchodního tajemství, zdrojové kódy, know-how nebo důvěrné informace třetích osob. Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou ani nezveřejní důvěrné informace třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
 5. Zhotovitel je oprávněn používat jméno zákaznického loga ve svých prezentacích, marketingových materiálech a seznamech zákazníků. Objednatel si uvědomuje a souhlasí s tím, že na vytvořených stránkách může být uveden grafický odkaz (logo) na zhotovitelové stránky.
 6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel odesláním objednávky zhotoviteli potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto VOP a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na jejich smluvní vztah uzavřený na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje zhotovitel, na jejímž základě zhotovitel dodá dílo prezentované na předmětné internetové stránce objednateli (dále jen „smlouva o dílo“) a na všechny vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, vzniklé zejména při uzavírání smlouvy a reklamaci díla.

Smlouva a VOP se řídí ustanoveními českého právního systému.

Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 11.1.2023.

Dokumenty ke stažení

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy - poučení